>From: Yamada Kazuo <yam...@sampoji.jp>
>Date: Tue, 20 Jan 2009 18:51:07 +0900
>
>$b$d...@!w1[c+$g$9!#(B
>
>FreeBSD6.4-RELEASE$B$NF|K\8l%$%s%9%H!<%i(BCD$B$r:n...@.$7$h$&$H$7$F$$$k$N$G$9$,!#(B
>
>http://www.koganemaru.co.jp/#JaInst64
>
>$B$NCV$-49$(MQ$N%U%!%$%k$K=q$-49$($k0Y$K!"0lEY(BISO$B%U%!%$%k$r%^%&%s%H$7$FA4$FE8(B
>$B3+$7$F=q$-49$($k;v$r9T$C$F$$$k$N$G$9$,!"E83+$7$?;~...@$g(B1G$BDx$N%5%$%:$K$J$C$F$7(B
>$B$^$$$^$9!#(B
>
>http://www.koganemaru.co.jp/FreeBSD/README.AT64.html
>
>$B$N(B
>
>> 15. CD-ROM $BHG$NF|K\8l%$%s%9%H!<%i$N:n$jJ}(B
>>      2) $BF~<j$7$?$J$i!"$=$NFbMF$r(B UFS ($BDL>o$N(B) 
>> $B%U%!%$%k$K%3%T!<$7$^$9!#(B
>
>$B$N6qBNE*$JJ}K!$,=q$+$l$F$$$J$$$N$G!"(B
>
>cp$B%3%^%s%I(B
>tar$B$G8G$a$FE83+(B
>cpio$B$G%U%!%$%k%7%9%F%`$r%3%T!<(B
>
>$B$N2?$l$G$N7k2L$b85$N(BISO$B%U%!%$%k$h$jBg$-$/$J$C$F$7$^$$$^$9!#(B
>$BBg$-$$$^$^$G$b(BISO$B%U%!%$%k$,(BCD-R$B$K=q$-9~$a$k%5%$%:$K$J$l$PLdBj$J$$$N$G$7$g$&(B
>$B$,!"A0=R$N%j%s%/Cf$N%I%-%e%a%s%H$NDL$j(Bmkisofs$B%3%^%s%I$G(BISO$B%U%!%$%k$r:n$C$?;~(B
>...@$g$b(B1G$B$[$I$N%5%$%:$K$J$C$F$7$^$$$^$9!#(B
>$B:#Kx$O%U%m%C%T!<$r;H$C$F%M%C%H%o!<%/%$%s%9%H!<%k$r9T$C$F$$$?$N$G!"F|K\8l%$%s(B
>$B%9%H!<%i$N(BCD$B$r:n$k;v$,A4$/$J$+$C$?$N$G$9$,!"2?$+ESCf$N=hM}$r4V0c$($F$$$k$H$7(B
>$B$+;W$($^$;$s!#(B
>
>$B2?=h$+LdBj$,$"$j$=$&$J%]%$%s%H$,$"$l$P65$($FD:$1$J$$$G$7$g$&$+!#(B

$B%7%s%\%j%C%/%j%s%/$,$"$k$N$G!"$=$NJ,!"%U%!%$%k$,Bg$-$/$J$C$F$$$k$b$N$H(B
$B;W$o$l$^$9!#(B

cd from_dir
tar -cf - . | tar -C to_dir --unlink -xvpf -
$B$N$h$&$J%3%^%s%I$G%3%T!<$9$k$H$h$$$H;W$$$^$9!#(B

--
($BM-(B)$B>.6b4]%3%s%T%e!<%?%(%s%8%K%"%j%s%0%5!<%S%9(B 
($BJ!2,8)BgLn>k;T(B)
        $B>.6b4](B $B?.9,(B (Nobuyuki Koganemaru)
E-Mail: n-kog...@syd.odn.ne.jp
E-Mail: kog...@jp.freebsd.org
E-Mail: kog...@koganemaru.co.jp
URL: http://www.koganemaru.co.jp

メールによる返信