$B>.6b4]$G$9!#(B

FreeBSD/pc98 $BMQ$NF|K\8l%$%s%9%H!<%i$r2~B$$7$?(B FreeBSD/i386 
$BMQ$NF|K\8l(B
$B%$%s%9%H!<%i$r(B

http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/boot.flp
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/kern1.flp
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/kern2.flp
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/kern3.flp
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/mfsroot1.flp

$B$KCV$-$^$7$?!#(B

$B8D!9$N%U%!%$%k$r<h$j=P$9$N$,LLE]$J?M$N$?$a$K!">e5-$N%$%s%9%H!<%k%U%m%C%T!<(B
$B%G%#%9%/%$%a!<%8%U%!%$%k$r$^$H$a$F(B

http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/bootflp.tar.gz

$B$KCV$$$F$$$^$9!#(B

$B$=$l$>$l$N%A%'%C%/%5%`$O(B

http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/CHECKSUM.MD5

$B$K4^$^$l$F$$$^$9!#(B

$B!&%"%C%W%0%l!<%I%$%s%9%H!<%k$,$G$-$k$3$H$r3NG'$7$^$7$?!#(B

$B!&%*%j%8%J%k$N%$%s%9%H!<%k%U%m%C%T!<%G%#%9%/$O(B boot.flp, kern1.flp,
 kern2.flp, kern3.flp $B$N$_$G$9$,!"F|K\8l%$%s%9%H!<%i$O(B mfsroot1.flp 
$B$,A}(B
 $B$($F$$$^$9!#(B

 $B%U%m%C%T!<%G%#%9%/$rF~$l$k=g=x$H$7$F$O!"(B
    boot.flp $B"*(B kern1.flp $B"*(B kern2.flp $B"*(B kern3.flp 
$B"*(B boot.flp
    $B"*(B mfsroot1.flp $B"*(B boot.flp
 $B$K$J$j$^$9!#$A$J$_$K%*%j%8%J%k$O(B
    boot.flp $B"*(B kern1.flp $B"*(B kern2.flp $B"*(B kern3.flp 
$B"*(B boot.flp
 $B$G$9!#(B

$B!&(BCD-ROM $BF|K\8l%$%s%9%H!<%i$N$?$a$N%U%!%$%k(B

 CD-ROM $B$rF|K\8l%$%s%9%H!<%i$KJQ99$9$k$?$a$N%U%!%$%k$rCV$$$F$$$^$9!#(B
 ISO-IMAGES $B$K$"$k(B 7.2-XXXXX-i386-disc1.iso $B$NCf$N(B
 /boot/mfsroot.gz $B$r(B
 http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.2-BETA1/atflp/mfsroot.gz
 $B$N%U%!%$%k$KCV$-49$($^$9!#(B
 $B$=$N8e!"$3$l$G(B CD-ROM 
$B$r:n...@.$9$l$p!"F|K\8l%$%s%9%H!<%i$K$J$j$^$9!#(B

 $B<B:]$K5/F0$9$k$+$N%F%9%H$O9T$C$F$$$^$;$s$,!"$&$^$/$$$/$O$:$G$9!#(B

$B!&F|K\8l%$%s%9%H!<%i$r:n...@.$9$k$?$a$n:n...@.j}k!$n@b...@$h%q%c%a%u%!%$%k$o(B
 http://home.jp.freebsd.org/~kogane/7.1-RELEASE/atflp/make.ATrelease.tar.gz
 $B$K$"$j$^$9!#:n...@.j}k!$o(B tar $B%U%!%$%kCf$N(B README.AT 
$B%U%!%$%k$r$*FI$_$/$...@$5(B
 $B$$!#F|K\8l%$%s%9%H!<%i$N(B CD-ROM $B$N:n...@.j}k!$b5-=r$7$f$$$^$9!#(B

$B!&(BWeb $B%Z!<%8(B http://www.koganemaru.co.jp $B$+$i$b$?$I$l$^$9!#(B

--
($BM-(B)$B>.6b4]%3%s%T%e!<%?%(%s%8%K%"%j%s%0%5!<%S%9(B 
($BJ!2,8)BgLn>k;T(B)
    $B>.6b4](B $B?.9,(B (Nobuyuki Koganemaru)
E-Mail: n-kog...@syd.odn.ne.jp
E-Mail: kog...@jp.freebsd.org
E-Mail: kog...@koganemaru.co.jp
URL: http://www.koganemaru.co.jp

メールによる返信