S články o google maps asi pomoct neumím

J

Dne 28.6.2013 11:31, Pavel Curda napsal(a):
> zajimava akce. rad bych z toho neco napsal - tentokrat v cestine
> pomuzete mi ? nahazite na me prezentace? DIK
> 
> muj nedavny geo clanek
> http://thenextweb.com/apps/2013/06/22/how-online-mapping-tools-can-enhance-education/?fromcat=all
> 
> 
> 2013/6/28 Honza Cibulka <ho...@datastory.cz>
> 
>> Ja to planuju.
>>
>> --
>>
>> S pozdravem
>>
>> Jan Cibulka
>>
>> http://datastory.cz
>> tel: 776 307 158
>>
>> On 28. 6. 2013, at 10:51, Jachym Cepicky <jachym.cepi...@gmail.com> wrote:
>>
>>> Zdravím,
>>>
>>> jede někdo na seminář o národní geo-info strategii do Olomouce?
>>>
>>> Myslím, že by bylo fajn tam být a trochu zahrát na "otevřenou" notu.
>>>
>>> Jáchym
>>>
>>>
>>> -------- Původní zpráva --------
>>> Předmět:  CAGI se aktivně podílí na tvorbě GeoInfoStrategie ČR
>>> Datum:  Fri, 28 Jun 2013 10:06:13 +0200
>>> Od:  Karel Janečka <kjane...@cagi.cz>
>>> Komu:  jachym.cepi...@gmail.com
>>>
>>>
>>>
>>> Vá¾ení pøátelé, èlenové CAGI,
>>>
>>> jak jsme vás ji¾ informovali, na¹e organizace se aktivnì zapojila do
>>> projektu zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové
>>> informace v Èeské republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).
>>>
>>> Ve¹keré podrobnoti projektu najdete na na www.geoinfostrategie.gov.cz
>>> <http://www.geoinfostrategie.gov.cz>.
>>>
>>> CAGI vyu¾ila své mo¾nosti, a na základì hlasování svého pøedsednictva,
>>> delegovala do týmu konzultantù GeoInfoStrategie dva své
>>> zástupce-konzultanty. Jsou jimi Karel Janeèka a Josef Hava¹.
>>>
>>> Cílem konzultantù je formulovat námìty na GeoInfoStrategii ÈR z pohledu
>>> profesní a podnikatelské sféry.
>>>
>>> Na základì prvních vstupù byly prvotní návrhy ji¾ zaslány na
>>> Ministerstvo vnitra ÈR paní RNDr. Evì Kubátové (koordinátorka projektu
>>> GeoInfoStrategie). Vzhledem k tomu, ¾e v øídícím a realizaèním týmu
>>> GeoInfoStrategie jsou i na¹i významní èlenové delegováni jejich
>>> zamìstnavateli, dává to na¹í asociaci zajímavou mo¾nost jak aktivnì
>>> pøispìt do tohoto projektu:
>>>
>>> V øídícím výboru pracuje :
>>>
>>> * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK),
>>>
>>> V realizaèním týmu :
>>>
>>> * Doc. Dr. Ing. Jiøí Horák V©B –TUO
>>> * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK)
>>> * Mgr. Jiøí Ètyroký, URHMP
>>> * Doc. Ing. Václav Èada, CSc. (ZÈU)
>>>
>>> V následujících dnech bychom na toto téma rádi otevøeli diskusní forum,
>>> abychom pøípadnì roz¹íøíli nebo upøesnili okruh témat, které jsou
>>> z pohledu èlenù CAGI dùle¾ité pro GeoInfoStrategii ÈR.
>>>
>>> Prosíme o zasílání námìtù a pøipomínek k GeoInfoStrategii na adresu:
>>> *geoinfostrate...@cagi.cz*
>>>
>>> V závìru nám rovnì¾ dovolte pozvat Vás na dva semináøe, které se konají
>>> v rámci GeoInfoStrategie a na kterých je mo¾né uplatnit své po¾adavky na
>>> geoinformaèní strategii ÈR:
>>>
>>> * Konkurenceschopnost, vzdìlávání a legislativa v oblasti prostorových
>>>  informací a slu¾eb v Èeské republice, Olomouc, 3. èervence 2013
>>>  (více informací o semináøi na stránkách CAGI),
>>> * Plzeò, 4. záøí 2013 - více informací o semináøi bude publikováno na
>>>  stránkách CAGI v prùbìhu srpna 2013
>>>
>>>
>>> Za konzultaèní tým
>>>
>>> Karel Janeèka a Josef Hava¹
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> okfn-cz mailing list
>>> okfn...@lists.okfn.org
>>> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
>>> Unsubscribe: http://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz
>>
>> _______________________________________________
>> okfn-cz mailing list
>> okfn...@lists.okfn.org
>> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
>> Unsubscribe: http://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz
>>
> 

-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepi...@gmail.com
HS-RS: jac...@hsrs.cz http://bnhelp.cz
http://les-ejk.cz

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to