Dovoluji si vám připomenout, že ustavující členská schůze obč. sdružení
je dnes od 19:00

http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/freegeocz/2014-January/001090.html

Jachym
-- 
Jachym Cepicky
URL: http://les-ejk.cz
e-mail: jachym.cepicky at gmail com
PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp
@jachymc

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to