On 2011-02-21, at 15:36, Rob Crittenden wrote:

> tomasz.napier...@allegro.pl wrote:
>> Hi,
>> 
>> Im sure I read about it somwhere, but I can't find any references now.
>> Is it possible to change IP addres of master server? If so, is ot matter of 
>> changing system IP and updating DNS, or should I be aware of any other steps?
>> 
>> Regards,
> 
> Yes, if you're only changing the IP then updating /etc/hosts, the system 
> config and DNS should be enough.


Worked like a charm. Thanks

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to