Hi,
I'm trying to install FreeIPA 2.0. RC3 on fresh, minimal F14 box, but it fails 
for some reason:
2011-03-12 19:36:10,240 DEBUG stdout=add objectclass:
    top
    extensibleObject
add cn:
    Posix IDs
add dnaType:
    uidNumber
    gidNumber
add dnaNextValue:
    344800000
add dnaMaxValue:
    344999999
add dnaMagicRegen:
    999
add dnaFilter:
    (|(objectclass=posixAccount)(objectClass=posixGroup))
add dnaScope:
    dc=qxltest
add dnaThreshold:
    500
add dnaSharedCfgDN:
    cn=posix-ids,cn=dna,cn=ipa,cn=etc,dc=qxltest
adding new entry "cn=Posix IDs,cn=Distributed Numeric Assignment 
Plugin,cn=plugins,cn=config"
modify complete


2011-03-12 19:36:10,240 DEBUG stderr=ldap_initialize( ldap://ipa20-test.dc2 )

2011-03-12 19:36:10,241 DEBUG  duration: 0 seconds
2011-03-12 19:36:10,241 DEBUG  [30/32]: enabling compatibility plugin
2011-03-12 19:36:10,273 DEBUG Unable to connect to LDAP server ipa20-test.dc2
 File "/usr/sbin/ipa-server-install", line 975, in <module>
  sys.exit(main())

 File "/usr/sbin/ipa-server-install", line 813, in main
  hbac_allow=not options.hbac_allow)

 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/ipaserver/install/dsinstance.py", line 
262, in create_instance
  self.start_creation("Configuring directory server", 60)

 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/ipaserver/install/service.py", line 
282, in start_creation
  method()

 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/ipaserver/install/dsinstance.py", line 
453, in __enable_compat_plugin
  ld = ldapupdate.LDAPUpdate(dm_password=self.dm_password, 
sub_dict=self.sub_dict)

 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/ipaserver/install/ldapupdate.py", line 
117, in __init__
  raise RuntimeError("Unable to connect to LDAP server %s" % fqdn)

Looks like 389 DS is running and acceting connections
[root@ipa20-test ~]# netstat -nltp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       
State    PID/Program name  
tcp    0   0 0.0.0.0:22         0.0.0.0:*          
LISTEN   1044/sshd      
tcp    0   0 127.0.0.1:25        0.0.0.0:*          
LISTEN   1063/sendmail: acce 
tcp    0   0 :::22            :::*            
LISTEN   1044/sshd      
tcp    0   0 :::636           :::*            
LISTEN   9559/ns-slapd    
tcp    0   0 :::9180           :::*            
LISTEN   8918/java      
tcp    0   0 :::7389           :::*            
LISTEN   6701/ns-slapd    
tcp    0   0 :::9443           :::*            
LISTEN   8918/java      
tcp    0   0 :::9444           :::*            
LISTEN   8918/java      
tcp    0   0 :::389           :::*            
LISTEN   9559/ns-slapd    
tcp    0   0 ::ffff:127.0.0.1:9701    :::*            
LISTEN   8918/java      
tcp    0   0 :::9445           :::*            
LISTEN   8918/java      
tcp    0   0 :::9446           :::*            
LISTEN   8918/java 

Any clues what might be wrong?


-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to