Hi,
I'm trying to migrate data form our current FreeIPA install (v1) and I'm having 
problems with nonexistant objectClass in v2, which seems to be by default 
present in v1:

ipa migrate-ds --user-container=cn=users,cn=accounts 
--group-container=cn=groups,cn=accounts ldap://ipaserverv1:389
Failed user:
  username: unknown object class "radiusprofile"

Also groups that are memboers of other groups are having problems too:
groupname: attribute "memberofindirect" not allowed 

Is there any way to avoid this errors during migration?

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature

_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to