Tha an seo duilleag u\r na Ghaidhlig. Tha i a sgriobh a "An Cruinne".

Tha i aig http://www.geocities.com/An_Cruinne


There is a new Gaelic page. It is written by "An Cruinne".

It's at http://www.geocities.com/An_Cruinne          

    Bidh mi 'gad fhaicinn!!!

 <<<<<  Gum bi thu beo\ ann an a\m u\idheil. >>>>>
 George / Seo\ras Seto
 e-mail address: [EMAIL PROTECTED]
 Yahoo! Mail address [EMAIL PROTECTED]
 GeoCities email [EMAIL PROTECTED]
 url:  http://www.geocities.com/~george_seto

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to