Hallo Eideird!

Gu meal thu do naidheachd! Tha mi an dochas gum bi mi a' faicinn 'Miss
Molly' uaireigin.

Congratulations to you! I hope to be seeing Miss Molly sometime.

'S toil leam coin uabhasach math. Chaid mi gu 'Highlands of Durham
Games' agus chunnaic mi mo\ran con Albannach.

I like dogs an awful lot. I went to the Highlands of Durham Games and
saw many Scottish dogs. 

Aoghnais - Bidh mi a' dol gu Ceap Breatainn anns an Lu\nasdal.Am bi thu
aig Cholaisde Na Ga\idhlig? Tha mi an dochas gum bi mi 'gad fhaicinn! Bi
mi ann bho 27 Lu\nasdal gu 1 1 Sultuine.

Angus - I will be going to Cape Breton in August, Will you be at the
Gaelic College? I hope to see you! I will be there from 27 August to 1
September. 

Le d¨rachd

Se˛nagLoisTed Macdonald wrote:
> 
> Hallo Aoghnais, a Sheonag, a Leslie agus a h-uile duine,
> 
> Cha do sgrio\bh mi o chionn fhada, agus tha mi duilich. Chan eil leisgeul
> agam, agus 's toil leam na litrichean bho eile leughadh.
> 
> I haven't written for a long time, and I'm sorry. I don't have any excuse,
> and I enjoy reading the letters of others.
> 
> Cheannich sinn, mo bhean Lois 's mi, cuilean beag da\  mhios  seo chaidh.
> 'S e West Highland Terrier (Westie) a th'innte agus tha i ceithir miosan a
> dh'aois. Is ise Miss Molly agus tha i a' co\rdadh  ruinn gla\n.
> 
> My wife Lois and I bought a little puppy two months ago. She's a West
> Highland Terrier (Westie) and she's four months old. She's Miss Molly and
> we are enjoying her very much.
> 
> Feumaidh mi ag e\irigh tra\th 'sa mhadainn a'nis a chionn 's gu bheil i ag
> iarraidh dol a-mach. 'S toil i a bhith a' cagnadh rudan sam bith. 'Sann
> direach coltach ri leanaban a th'innte.
> 
> I have to get up early in the morning now because she wants to go out. She
> likes to chew all sorts of things. It's just like a baby she is.
> 
> Sla\n leibh,
> 
> Eideard
> 
> The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

-- 
"Týr gun chÓnan, týr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to