LoisTed Macdonald wrote:

Cheannich sinn, mo bhean Lois 's mi, cuilean beag da\  mhios  seo chaidh.
'S e West Highland Terrier (Westie) a th'innte agus tha i ceithir miosan a
dh'aois. Is ise Miss Molly agus tha i a' co\rdadh  ruinn gla\n.

My wife Lois and I bought a little puppy two months ago. She's a West
Highland Terrier (Westie) and she's four months old. She's Miss Molly and
we are enjoying her very much.

Eideird,

'S math sin! 'S toil leam gu mòr coin agus cuileanan gu h-àraid. Bha cù mòr againn, "German Shepherd" agus "Golden Lab" air an cuir am measg. Tha sinn a smaointinn gum faigh sinn cuilean eile an ceann cuid bheag de mhiosan.

Is good that! Is liking with-me greatly dogs and puppies especially. Was dog big at-us, GS and GL on their putting together. Are we thinking that will-get we puppy other the end portion small of months.

That's good! I really like dogs and especially puppies. We had a big dog, a GS and GL mix. We're thinking we'll get another puppy in a few months.

Feumaidh mi ag e\irigh tra\th 'sa mhadainn a'nis a chionn 's gu bheil i ag
iarraidh dol a-mach. 'S toil i a bhith a' cagnadh rudan sam bith. 'Sann
direach coltach ri leanaban a th'innte.
'Sann, gu dearbha fhéin!* Cha chreid mi nach ann spòrsach a tha i!Is indeed self! Don't believe I isn't playful that she is!
Indeed! I'm sure she's playful!
* The "fhéin" simply intensifies the saying.

Am faod mi rudan beaga a mholadh dhuit, Eideird?
May I suggest some small things, Edward?

"Is toil leatha a bhith......"

'Sann direach coltach ri leanaban a tha i.

The simple statement would be "Tha i coltach ri leanaban", and when you change it around to emphasize something, the basic structure remains the same.

Slàn leibh, Eideird, agus bithidh spòrs gu leòir agaibh ré na miosan 's a tighinn!
Health with-you Edward, and will-be fun enough at-you during the months and soming!
.....................................and you'll have lots of fun in the coming months!

Le meas,
Aonghas

Reply via email to