Hallo a huile duine, 
Ciamar a thu sibh? Tha mi duilich gu bheil cha robh mi a sgriobhadh anns a
Ghaidhlig o chionn fhada.
I am sorry that I was not writing in Gaelic for a long time.

Bha mi ag obair *Ontario Provincial Tests* an samhradh seo.
I was working (as a marker for ) the Provincial Tests this summer.

Tha mi ag obair ann an garadh a nis.
I am working in my garden now.

Tha i breagha, grianach agus blath an-diugh.
It is beautiful, sunny and warm today.

Bha mi ag ol an t-strupag ann an garadh agus bha mi a'leughadh mo leabhar.
I was drinking a cup of tea in the garden and I was reading my book.

Aoghnais - Bidh mi a' dol gu Ceap Breatainn anns an Lu\nasdal.Bidh mi aig
Cholaisde Na Ga\idhlig. Tha an t-eagal agam. :)
 
I will be going to Cape Breton in August.I will be at the Gaelic College. I
am scared! :)

 Tha mi an dochas gum bi mi 'gad fhaicinn! Bi mi ann bho 27 Lu\nasdal gu 1
1 Sultuine ach bidh mi ann an Mhabou an t-seachdain roimhe.

I hope that I will see you.I will be there August 27 to Sept.1 but I will
be in Mabou the week before.

Beannachd leibh,
Eilidh 


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to