Hallo Eideard,
Ciamar a tha thu feasgar seo?
How are you this evening

Tha beagan,beagan Gaidhlig agam.
I have a little little Gaelic.

Cuir ceart tha Ghaidhlig agam,ma se do thoil e.
Please correct my Gaelic.

Is mise Eilidh.
My name is Ellen.

Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont ach ruagadh mi a Alpa Nuaidh.
I am living in Newmarket Ont. but I was born in Nova Scotia.

Tha mi nam thidsear.
I am a teacher.

Co as a tha thu?
Where are you from?

A bheil thu a mealtainn ag obair ann do garadh?
A bheil thu an garadh?

Are you enjoying working in your garden?
Do you have a garden?

Bha mi ag ithe feoil agus buntata feasgar seo.     
I was eating meat and potatoes this evening.( Can this translate as: I
ate....)

Tha mi ag ol cofaidh a nis.
I am drinking coffee now.

Gabh do naidheachd.
Tell your news.

Feumaidh mi falbh,
I must leave.
Eilidh
   
At 03:48 PM 8/11/00 -0400, you wrote:
>Hallo a h-uile duine, agus tha mise a' ciallachadh a h-uile duine.
>(Hello everybody, and I do mean everbody.)
>
>Ma tha thu a' leughadh a' theachdaireachd seo, carson nach sgri\obh air ais 
>agus cuir freagairt agad air an liosta ?
>(If you are reading this message, why not write back and put your answer on 
>the list?)
>
>De an t-ainm a tha ort? (What is your name?)
>
>Cait a bheil thu a' fuireach? (Where do you live?)
>
>Feuch beagan Ga\idhlig, neo 's docha  's fhearr leatsa Beurla.
>(Try a little Gaelic, or perhaps you prefer English. Let's hear from you.)
>
>Sla\n leibh,
>
>Eideard
>
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to