Hallo Eilidh 's a h-uile duine, (Hello Ellen and everyone)

Sgri\obh thu: (You wrote:)

>Hallo Eideard,
>Ciamar a tha thu feasgar seo?
>How are you this evening

Uill, tha mi a' gluasad, co dhiu\.
Well, I'm moving, anyway.

>Tha beagan,beagan Gaidhlig agam.
>I have a little little Gaelic.

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil Ga\idhlig gu leo\r agad.
I think you have plenty of Gaelic.

>Cuir ceart tha Ghaidhlig agam,ma se do thoil e.
>Please correct my Gaelic.

Chan e tidsear a th'annam. 'S e aon de luchd-ionnsacahidh a th'annam.
I'm not a teacher. I'm one of the learners.

>Is mise Eilidh.
>My name is Ellen.
>
>Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont ach ruagadh mi a Alpa Nuaidh.
>I am living in Newmarket Ont. but I was born in Nova Scotia.
>
>Tha mi nam thidsear.
>I am a teacher.
>
>Co as a tha thu?
>Where are you from?

Rughadh mi ann an Toronto, ach thogadh mi ann am Montreal. A-nis tha mi a' 
fuireach ann am Belleville, Ontario.

>A bheil thu a mealtainn ag obair ann do garadh?
>A bheil thu an garadh?

'S toil le mo bhean a bhith ag obair anns a' gha\rradh. 'S toil leam a 
bhith a' cluich bridse, a' cluich sacsafon, agus ag ionnsachadh Ga\idhlig.
My wife likes to work in the garden. I like to be playing bridge, playing 
the sax, and learning Gaelic.

>Bha mi ag ithe feoil agus buntata feasgar seo.
>I was eating meat and potatoes this evening.( Can this translate as: I
>ate....)

Bha mi a' gabhail arbhar 's circe-fhe\oil feasgar.
I was eating corn (on the cob) and chicken this evening.

I ate would be "Dh'ith mi ...." or "Ghabh mi ..."

Sla\n leat,

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to