Hai Eideird:


LoisTed Macdonald wrote:
> 
> Hallo a h-uile duine, agus tha mise a' ciallachadh a h-uile duine.
> (Hello everybody, and I do mean everbody.)
> 
> Ma tha thu a' leughadh a' theachdaireachd seo, carson nach sgri\obh air ais
> agus cuir freagairt agad air an liosta ?
> (If you are reading this message, why not write back and put your answer on
> the list?)

Hallo, hallo thusa fhein.

'S mise Leslie, agus tha mi a' fuireach ann an Calgary, Canada.

 Bhsaichan "server" agam, ach tha mi ann an lion a-rithist le an
"server" as r. 'Se seo teachdaireachd na deuchainn. Tha agam mran
"catching up" a dheanamh a nis.

  My server died, but I'm back on line again with a new server. This
is a test message. (I got cut off a few lists because the mail was
bouncing.) I've a lot of catching up to do now.

Sln
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to