Tapadh leat Aonghais,

Bha do fhreagairt feumail, mar is trice.
Your answer was helpful, as usual.

Tha mi duilich cha do sgri\obh mi ach beagan.
I'm sorry I didn't write but a little.

'Nise bithidh mi gu fi\or thrang.
Now I am truly busy. (future to show habitual..)  ;D

Tha mi 'n do\chas gun sgri\obh mi mo/ran Ga\idhlige o chionn ghoirid.
I hope that I wil write more Gaelic in a short time.

Siu\saidh
----------
>From: [EMAIL PROTECTED] (Angus MacLeod)
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: [gaidhlig-gu-leor] Am bheil seo ceart?
>Date: Thu, Aug 10, 2000, 9:50 AM
>

>
>
>ednsue wrote:
>
>> Hallo a h-uile duine,
>>
>> Am bheil an rosg-rann seo ceart?
>> Is this sentence correct?
>>
>> Bitheamaid  a' cleachdadh na Ga\idhlig a tha againn.
>> Let us be using what Gaelic that is at us.
>> Let's be using the Gaelic that we have.
>>
>
>A Shi¨saidh,
>
>Chan atharraichinn dad ach "a th' againn", agus sin direach gus am biodh
>na litrichean sgriobte a' c˛rdadh ri fuaimnean chainnt.
>
>Not would-change-I thing but "...", and that just so-that would-be the
>letters written agreeing with sounds of-speech.
>
>I'd only change "..." and that only so that the written word would agree
>with the spoken sound.
>
>Faodaidh tu "Cleachamaid a' GhÓidhlig a th' againn." a radh cuideachd.
>
>May you "Let-us-practice.........." to say also.
>
>You  could also say, "......"
>
>
>Le emas,
>Aonghas
>
>
>
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to