Hallo Eideard,
Ciamar a tha thu feasgar Di-Domhnaich seo?
How are you this Sunday evening?

>Uill, tha mi a' gluasad, co dhiu\.
>Well, I'm moving, anyway.

Tha mi sona gu bheil thu gu math.
I am happy that you are well.

>
>Tha mi a' smaoineachadh gu bheil Ga\idhlig gu leo\r agad.
>I think you have plenty of Gaelic.

Tapadh leat,ach chan eil mi cinntaech.
Thank you, but I am not sure.

Tha i gle furasda uaireanan nuair tha mi a' sgriobhadh.
It is more easy(easier?) sometimes when I am writing.(I hope that's what I
said anyway :)

Tha mi a'cleachdadh *a dictionary* agus tha i gle,gle mhall.
I am using a dictinary and it is very,very slow. 

>Rughadh mi ann an Toronto, ach thogadh mi ann am Montreal. A-nis tha mi a' 
>fuireach ann am Belleville, Ontario.
'S toil le mo bhean a bhith ag obair anns a' gha\rradh. 'S toil leam a 
>bhith a' cluich bridse, a' cluich sacsafon, agus ag ionnsachadh Ga\idhlig.

Tha cuimhne agam a-nis agus tha thu a'cluich ann an *band*
I remember now and you are plaing in a band.

Tha mi sgith a-nis. Feagsar math
I am tired now. Good night:)

Beannachd leat, Eilidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to