At 01:52 AM 8/12/00 -0600, you wrote:
Hallo a Leslie,
Tha mi an deochas gu bheil thu math Di-Domhnaich breagha seo.
I hope that you are well this beautiful Sunday.

Tha an t-side breagha ann an Ontario an-diugh. Tha i grianach agus tha i
blath.
The weather is beautiful in Intario today.It is sunny and it is warm.

>>ad 's gabh ti leam. 
>When you are here again, come and take tea with me.

Tapadh leat, bidh mi toilichte ag ol ti leat. 
(Yikes...trying to say :
Thank you, I will be happy drinking tea with you.


I like the mountains, too, but I think there is no sea in them.

 Ah, gu dearanh....:) Ach 's toil leam mara agus tha i aonaranch agam.

Yes,indeed....but I like(love) the ocean and I have lonely in me it.
(I hope this can translate..I am missing it(the ocean) >  'Se ainm air a' ghrunn agam "Taigh Gàidhlig Calgary". 'Se uile dhinn
>luchd-ionnsachaidh. 
>   The name of my group is "..." All of us are learners.

Chan eil me fhios am gu bheil tha i ghrunn ann an Calgary.
I did not know that there is a group in Calgary.

Tha mi sona a'cluintinn siud.
I am glad hearing that. 
   
  An aithne dhut Frank Wilson? Tha e a' fuireach ann an Newmarket
>cuideachd. 'Se tidsear Ghàidhlig a tha ann, tha mi a' smaoineachadh.
>   (Do you know ....? He lives in Newmarket also. He's a teacher of
>Gaelic, I think.

Bha mi a'bruidhinn Frank Wilson air *telephone*.
I was speaking to F.W. on the ..

'Se tidsear Ghaidhlig a tha ann, ach tha mi oilneannach Gaidhlig a Toronto
( U of T)
He is a Gaelic teacher but I am a Gaelic student in Toronto.

Cha fhios am de an leasan Nemarket.
I did not know about the Newmarket lessons.( until after I had been at the
lessons in Toronto for about a year)

Beannachd leat, Eilidh
 
>_____________________________________________________________________
>
>Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie
>
>  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
>   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
>       --Gaelic proverb
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to