Hallo Eilidh,

Sgri\obh thu:

>Hallo Eideard,
>Ciamar a tha thu feasgar Di-Domhnaich seo?
>How are you this Sunday evening?

'S e feasgar Diluain a th'ann an-drasda, agus tha mi uabhasach math, tapadh 
leat.

It's Monday afternoon now, and I'm ever so good, thank you.

>Tha mi a'cleachdadh *a dictionary* agus tha i gle,gle mhall.
>I am using a dictinary and it is very,very slow.

Tha tri\ faclairean agam agus 'sann eadhon nas slaodaiche a tha mi.
I have three dictionaries, and it's even slower that I am.

>Tha mi sgith a-nis. Feagsar math
>I am tired now. Good night:)

Feasgar math dhut fhe\in.
Good evening/afternoon to you yourself.

Sla\n leat,

  Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to