Hallo Aoghnais 's a h-uile duine,

Sgri\obh thu:

>Seo cuid bheag de dh'abairtean. 'S dÚcha gu bheil fhios agaibh orra; ma 
>dh'fhaoite
>gum bi iad as ýr dhuibh.

< ghea\rr >


>Tha mi 'n dÚchas gum bi iad feumail dhuibh......
>I hope they'll be useful to you..........

'S toil leam na h-abairtean agad, agus tha mi cinnteach gum bi iad gle\ 
fheumail. A-nis seo da\ abairtean dhut-fhe\in:

I like your expressions, and I'm sure they'll be useful. Now here are two 
expressions for you yourself:

Cha b'urrainn dhomh bun neo ba\rr a dheanamh dhen cho\mradh.
I couldn't make head or tail of the conversation.

Chan eil bun neo ba\rr aig a sheanachas.
His story makes no sense.

Tha na h-abairtean seo bho "Litir do Luchd-Ionnsachaidh (  aireamh sia air 
fhichead)" le Ruairidh MacIlleathain.
These expressions are from "Letter for Learners ( number twenty-six) 
by  Roddy MacLean.

Sla\n leibh,

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to