LoisTed Macdonald wrote:

> Cha b'urrainn dhomh bun neo ba\rr a dheanamh dhen cho\mradh.
> I couldn't make head or tail of the conversation.
>
> Chan eil bun neo ba\rr aig a sheanachas.
> His story makes no sense.

Eideird,

Tapadh leat airson na h-abairt sin; cha robh i agam roimhe. Tha ciall mho\r
innte cuideachd! (mar a tha na faclan air an cuir ri che/ile )

Thank you for that expression; I didn't have it before. There's a lot of sense
in it too! ( as [ the way] the words have been  put together )

Le meas,
Aonghas
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to