Hai Eideaird agus a h-uile duine cuideachd!

'S mise Cairistýona agus tha mi a' fuireach anns an Ottawa.  Rugadh mi a
Vancouver, ma tha.
 Bha mi o chionn goirid anns an Italy airson a bhith a' faicinn am PÓpa
during World Youth Days (Gabh mo leisgeul airson am Beurla).

I'm Christine and I live in Ottawa.  I was born in Vancouver, though.
I was in Italy recently to see the Pope ...

Bha i glÚ bhlath an sin (40 C in the shade) agus bha e "shock" m˛r a bhith
a' tighinn dhachaidh far a bheil i fionnar.

It was very warm there, and it was a big shock to come home where it is
cool.

Ciammar a tha a h-uile duine a-nis?  An robh an t-samhraidh agaibh math?

How is everyone now? Was your summer good?

SlÓn leibh,
Cairistýona )o(


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to