Christine Murphy wrote:

> Hai Eideaird agus a h-uile duine cuideachd!
>
> 'S mise Cairistìona agus tha mi a' fuireach anns an Ottawa.  Rugadh mi a
> Vancouver, ma tha.
>  Bha mi o chionn goirid anns an Italy airson a bhith a' faicinn am Pàpa
> during World Youth Days (Gabh mo leisgeul airson am Beurla).

A Chairistìona,

An toiseach, fàilte! Tha mi 'n dòchas gu robh turus math agad ann an Eadailt.
A bheil am Mediterranean cho gorm 's a tha iad ag ràdh?
First, welcome! Am I in hopes that was a trip good at-you in Italy. Is the
Mediterranean so blue and that are they saying?
First of all, welcome! I hope you had a good trip to Italy. Is the
Mediterreanean as blue as they say it is?

> Bha i glé bhlath an sin (40 C in the shade) agus bha e "shock" mòr a bhith
> a' tighinn dhachaidh far a bheil i fionnar.
>
> It was very warm there, and it was a big shock to come home where it is
> cool.

Ubh ubh.....bheir an smuain fhéin eagal orm. Cha bhiodh air fhàgail dhiom ach
poll air sràid...... agus tha i gu math bruthainneach an sin, nach eil?.....
Gives the thought self fear on-me. Not would-be left of-me but puddle on
street......and is it quite humid there, isn't?
.....The mere thought scares me. There wouldn't be anything left of me but a
puddle on a street.......and it's quite humid there, isn't it?

> Ciammar a tha a h-uile duine a-nis?  An robh an t-samhraidh agaibh math?

Tha mise 's an teaghlach agam gu math. Tha an Samhradh air a bhith math ann an
Ceap Breatainn. Tha i gu math teth an diugh. ( Chan eil i teth an taca ri
Eadailt, ach 'nam bheachd fhéin..... )

Am I and the family at-me well. Is the summer on being good in CB. Is it quite
hot today.  ( Is not it hot compared to Italy, but in-my opinion self....... )

I and my family are well. The summer has been good in CB. It's quite hot
today.  ( It isn't hot compared to Italy, but in my own opinion.........)

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to