Hai Aonghais 's a h-uile duine

Sgriobh Aonghas

> A Chairistìona,
>
> An toiseach, fàilte! Tha mi 'n dòchas gu robh turus math agad ann an
Eadailt.
> A bheil am Mediterranean cho gorm 's a tha iad ag ràdh?
> First, welcome! Am I in hopes that was a trip good at-you in Italy. Is the
> Mediterranean so blue and that are they saying?
> First of all, welcome! I hope you had a good trip to Italy. Is the
> Mediterreanean as blue as they say it is?

Bha turus uabhasach math agam ann an Eadailt, tapadh leat! Ach chan eil
fhios agam gu bheil am Medeterranean cho gorm, oir nach robh mi aige.

Omph! (that was tough) I had a great trip, thanks! But I wouldn't know
wheather the Medeterranean is that blue, because I didn't get to see it. I
know, the Gealic doesn't match up on that, any suggestions?

> Ubh ubh.....bheir an smuain fhéin eagal orm. Cha bhiodh air fhàgail dhiom
ach
> poll air sràid...... agus tha i gu math bruthainneach an sin, nach
eil?.....
> Gives the thought self fear on-me. Not would-be left of-me but puddle on
> street......and is it quite humid there, isn't?
> .....The mere thought scares me. There wouldn't be anything left of me but
a
> puddle on a street.......and it's quite humid there, isn't it?

Cha robh e ro bhruthainneach nuair a bha mi ann, agus is math sin!

It wasn't too humid when I was there, and a good thing too! I think I
would've melted. As it was I was pushing my limits...

> > Ciammar a tha a h-uile duine a-nis? An robh an t-samhraidh agaibh math?
>
> Tha mise 's an teaghlach agam gu math. Tha an Samhradh air a bhith math
ann an
> Ceap Breatainn. Tha i gu math teth an diugh. ( Chan eil i teth an taca ri
> Eadailt, ach 'nam bheachd fhéin..... )
> Am I and the family at-me well. Is the summer on being good in CB. Is it
quite
> hot today. ( Is not it hot compared to Italy, but in-my opinion
self....... )
> I and my family are well. The summer has been good in CB. It's quite hot
> today. ( It isn't hot compared to Italy, but in my own opinion.........)

Is math sin! Tha i blath ann an Ottawa cuideachd, ach tha mi ro thrang a
bith ga mealtainn. Bith mi ag imeachd do Guelph Di-Sathuirne.

That's good! It's warm in Ottawa also, but I'm too busy to enjoy it. I'll
be moving to Guelph on Saturday.

Beannachd leibh, agus cuiribh ceart na mearachdan agam, ma se ur toil e!
Cairistìona )o( <-- Tha a' ghrian toillichte a bhith a' dol dhan oilthigh...

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to