'Se teachdaireachd-"test" a tha seo.
Cuir oirre dýmeas, ma's e ur toigh le.

_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

   Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
      A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
             --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to