Hallo a Leslie,

Tha thu ann!
You're here!

Ciamar a tha thu feasgar an diugh?
How are you this evening?

Tha mi beagan trang, agus chan 'eil ti\de gu leo\r agam airson sgri\obhadh
an dra\sda, tha mi duilich a radh.
I am a little busy, and I don't have plenty of time to write just now, I am
sorry to say.

Sgri\obhidh mi a rithist.
I will write again.

Oidhche mhath.

Siu\sidh 
----------
>From: Leslie Gadallah <[EMAIL PROTECTED]>
>To: gaidhlig-gu-leor <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: [gaidhlig-gu-leor] testing--one more time
>Date: Mon, Sep 11, 2000, 6:36 PM
>

>'Se teachdaireachd-"test" a tha seo.
>Cuir oirre d́meas, ma's e ur toigh le.
>
>_____________________________________________________________________
>
>Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie
>
>   Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
>      A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
>             --Gaelic proverb
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to