ednsue wrote:
> 
> Hallo a Leslie,
> 
> Tha thu ann!
> You're here!

Tha, gu dearbh. 'S mise mu dheireadh.
  Yes, indeed. It's me at last.

> Ciamar a tha thu feasgar an diugh?
> How are you this evening?

 Tha gu d˛igheil, toiliche nach robh an gÓradh agam re˛dhte. Bha i 0 C
an raoir anns an port adhair Calgary. Ciamar a tha thu fhein?
   I'm doing nicely, happy that my garden wasn't frozen. It was 0 C
last night at the Calgary airport. How are you yourself?

> Tha mi beagan trang, agus chan 'eil ti\de gu leo\r agam airson sgri\obhadh
> an dra\sda, tha mi duilich a radh.
> I am a little busy, and I don't have plenty of time to write just now, I am
> sorry to say.
> 
> Sgri\obhidh mi a rithist.
> I will write again.

 Bidh sin gu math.
  That'll be good.

SlÓn
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to