Hallo a Leslie,

Chunnaic mi a' theachdaireachd "test" agad, ach de\ bha thu a' ciallachadh 
le " Cuir oirre di\meas..."?

I saw your test message, but what did you mean by "Cuir oirre di\meas..."?

Tha Dwelly ag radh "Cuir air di\meas = despise". Chan urrain dhomh 
cuir  di\meas ort, a bhana-charaid.

Dwelly says ............  I can't despise you, my friend.

Sla\n leat,

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to