LoisTed Macdonald wrote:
> 
> Hallo a Leslie,
> 
> Chunnaic mi a' theachdaireachd "test" agad, ach de\ bha thu a' ciallachadh
> le " Cuir oirre di\meas..."?
> 
> I saw your test message, but what did you mean by "Cuir oirre di\meas..."?
> 
> Tha Dwelly ag radh "Cuir air di\meas = despise". Chan urrain dhomh
> cuir di\meas ort, a bhana-charaid.
> 
> Dwelly says ............ I can't despise you, my friend.
> 


  Oh, oh. What I meant was "disregard it", and the phrase comes out
of MacLennan, if I recall correctly. I'm really not out looking for
rejection. :( So where did I go wrong?

SlÓn
Les 
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to