Hallo a h-uile duine!

Tha mi air ais! Chaidh mi dhan Cholaisde Na Ga\idhlig ann an Ceap
Breatainn. 
I'm back! I went to the Caelic College in Cape Breton.

Thachair mi ri Aonghas - 's e duine gasda a th' ann! Agus tha e math air seinn!
I met Angus - he is a nice man! And he sings well!

Cho\rd a' cholaisde rium uamhasach math. Tha mi ag iarraidh tilleadh uaireigin.
I enjoyed the college very much. I want to return somtime.

le du\rachd
Seo\nag
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to