Hallo a Sheonag,

Sgri\obh thu:

>Tha mi air ais! Chaidh mi dhan Cholaisde Na Ga\idhlig ann an Ceap
>Breatainn.
>I'm back! I went to the Caelic College in Cape Breton.

Failte air ais ort. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu boirreanach 
da\-cha\nanach ( no tuilleadh, 's do\cha ) a-nis.
Welcome back. I think that you are a bilingual ( or maybe more ) woman now.

>Thachair mi ri Aonghas - 's e duine gasda a th' ann! Agus tha e math air 
>seinn!
>I met Angus - he is a nice man! And he sings well!

Ciamar a tha a seinn agadsa ?
How's your singing ?

>Cho\rd a' cholaisde rium uamhasach math. Tha mi ag iarraidh tilleadh 
>uaireigin.
>I enjoyed the college very much. I want to return somtime.

Seagh, gu dearbh. 'Sann fortanach a tha sinn gu bheil aite mar sin a th'ann .
Yes, indeed. We're lucky that a place like that is there.

Bidh mi gad fhaicinn an ceathreamh latha deug dhen Da\mhair, tha mi 'n do\chas.
I'll be seeing you October 14th, I hope.

Sla\n leat,

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to