Janice Chan wrote:

> Hallo a h-uile duine!
>
> Tha mi air ais! Chaidh mi dhan Cholaisde Na Ga\idhlig ann an Ceap
> Breatainn.
> I'm back! I went to the Caelic College in Cape Breton.
>
> Thachair mi ri Aonghas - 's e duine gasda a th' ann! Agus tha e math air seinn!
> I met Angus - he is a nice man! And he sings well!

Ubh ubh......an g˛raicheas a tha ri fhaighinn air an eadar-lýn....... FÓsaidh e na
's miosa a h-uile latha... ;)

.....the foolishness that's to be found on the internet.....it gets worse every
day.....

( Tapadh leat, a She˛nag. )

'Sann a tha thusa gasda 'is math air seinn cuideachd; bha luadh math againn, nach
robh?
You're nice and a good singer too; we had a good milling, didn't we?

Le meas, AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to