LoisTed Macdonald wrote:

> Failte air ais ort. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu boirreanach
> da\-cha\nanach ( no tuilleadh, 's do\cha ) a-nis.
> Welcome back. I think that you are a bilingual ( or maybe more ) woman now.

Mo chreach! Chan eil mi da\ - cha\nanch fhathast! 
My goodness! I'm not bi-lingual yet!

'S urrainn dhomh sgriobhadh 's leughadh nas fhea\rr anns a' Gha\idhlig,
ach bu toil leam bruidhinn nas fileanta.
I can write and read better in Gaelic, but I want to speak more fluently.

Agus, tha mi a'seinn coltach ri faoileag!
And I sing like a seagull!

Tha gu dearbh Eideird, bidh mi 'gad fhaicinn an ceathreamh latha deug
dhen Da\mhair.
Indeed Ted, I will see you Octover 14.

le du\rachd

Seo\nag 
-- 
"T́r gun chànan, t́r gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to