Janice Chan wrote:

> Tha gu dearbh, Aonghais,  bha an oidhche sin spo\rs. Ionnsaichidh mi na
> faclan agus seinnidh mi o\ran dhut nuair a thig mi a-rithist.
>
> Indeed, Angus, that night was fun. I will learn the words and I will
> sing a song for you when I come again.

A She˛nag,

'S fhiach siud fuirich ris! A bheil buidheann agad a ghabhas ˛rain GhÓidhlig? No clas
anns a dh'ionnsaicheas sibh ˛rain? Tha feum m˛r annta airson na GÓidhlig ionnsachadh.

Is worth that waiting to/for! Is a group at-you that takes songs Gaelic? Or a class in
that will-learn you songs? Is use great in-them for-the-sake-of the Gaelic learning.

That's worth waiting for! Do you have a group that sings Gaelic songs?  Or a class
where you learn songs? They are very useful for learning Gaelic.

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to