Angus MacLeod wrote:

> A Shenag,
> 
> 'S fhiach siud fuirich ris! A bheil buidheann agad a ghabhas rain Ghidhlig? No clas
> anns a dh'ionnsaicheas sibh rain? Tha feum mr annta airson na Gidhlig ionnsachadh.
> 
> Is worth that waiting to/for! Is a group at-you that takes songs Gaelic? Or a class 
>in
> that will-learn you songs? Is use great in-them for-the-sake-of the Gaelic learning.
> 
> That's worth waiting for! Do you have a group that sings Gaelic songs?  Or a class
> where you learn songs? They are very useful for learning Gaelic.
> 
> Le meas,
> Aonghas

Hallo Aonghais agus a h-uile duine, 

Teagaisgiadh Dabhaidh Livingston-Lowe rain Ghidhlig ann an Toronto.
Thid mi dhan Sgoil Fhonn gum bi Dibhaidh a' teagaisg Dibhaidh
a-maireach cuideachd.

Teaches David Livingston-Lowe songs Gaelic in Toronto. I will go to the
Gaelic psalmody group that David is teaching tomorrow, too.

David Livingston - Lowe teaches Gaelic songs in Toronto. I will go to
the Gaelic psalmody group that David is teaching tomorrow too. 

Le drachd

Senag
-- 
"Tr gun chnan, tr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to