Aoghnais choir

Sgriobh thu
> 
> Tha mi duilich gu bheil mi cho fadalach 'gad fhreagairt. Tha mi air a bhith 'nam
> leum-ruith a' deanamh obair-ealain a dh'iarras a h-uile duine an d.....!

  Chan eil fios agam gum bi thu 'nad fear-ealain. 'Se fear nan tlann
mran a thannad.
    I didn't know you were an artist. You're a man of many talents.
 
> Tha e coltach gu bheil a h-uile facalair 'nam aghaidh! :(
> Uill, gus an uisge a shalachadh a' bharrachd, dh'iarr mi air mo mhthair ciamar a 
>chanadh
> ise "ignore it", agus thuirt i rium, "Faodaidh tu a leigeil seachad.", no "Leig 
>seachad
> e.". Sin digh eile a bh' aig na seann daoine. Agus ged nach eil mi comhfhurtail le 
>"cuir
> dmeas air", feumaidh gun toirt mi gill do na facalairean. Tha an 
> udgharasan na 's fhoghluimte na mise!

  Uill, smaoinchainn gum bi na daoine fileanta cho ceart ri faclairean
sam bith.
   Well, I would think the fluent people will be as right as any
dictionaries. (Maybe more so.) (I'm not very happy about this
sentence. Is it within shouting distance of being right?)

Sln
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to