Angus MacLeod wrote:
> 
>Ciamar a tha cisean aig a h-uile duine? Tha na h-oidhchean a' fs
fionnar ann an CB, >agus bithidh ce air a' bhaigh seo iomadh madainn.
'Sann a' beantail do 'n uisge a tha >e agus anns na gleanntan, agus chi
thu na beanntan os a chionn. Tha e uamhasach 
>breagha 'nuair a dherrsas a' ghrian agus i ag irigh, air a h-uile rud.

>How are things with everybody? The nights are getting cool here in CB
and there's
>often fog on the bay here in the mornings. It touches the water and is
in the valleys, >and you can see the mountains above it. It's incredibly
beautiful when the rising sun >shines on it all.
> 
> Le meas,
> Aonghas


Hallo Aonghais agus a h-uile duine, 

Uill, tha i fionnar ann an Toronto cuideachd. Ach chan eil e cho breagha
an-seo! 

Well, it's cool in Toronto too. But it's not so beautiful here!

Bidh mi a' feuchainn a dh'ionnsachadh ran - "Dh' fhalbh Mo Rn". 'S
toigh leam an t-ran seo. An aithne dhut e, Aoghnais?

I am trying to learn a song - "My Love Departed". I like this song. Do
you know it Angus?

An tid neach sam bith gu "Celtic Colours" am bliadhna? Bu toigh leam a'
dhanamh sin uaireigin.

Will anyone go to "Celtic Colours" this year? I would like to do that sometime.

le drachd

Senag

-- 
"Tr gun chnan, tr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to