Hallo Aonghais agus a h-uile duine:

Angus MacLeod wrote:

> Ciamar a tha cisean aig a h-uile duine? 

  Tha iad gu math a-nis. Chan eil mi toilichte aig deireadh na
seachdain seo chaid, nuair bha sneachda air an lr. Ach nis gum bheil
an gradh uile marbh, tha an lithean blth a rithist.

   They're fine now. I wasn't happy last weekend, when there was snow
on the ground. But now that the garden is all dead, the days are warm
again.

> Tha na h-oidhchean a' fs fionnar ann an CB, agus
> bithidh ce air a' bhaigh seo iomadh madainn. 'Sann a' beantail do 'n uisge a tha e 
>agus anns
> na gleanntan, agus chi thu na beanntan os a chionn. Tha e uamhasach breagha 'nuair a 
>dherrsas
> a' ghrian agus i ag irigh, air a h-uile rud.

  Ciamar a chanas mi "It sounds so lovely"? 
  Tha mi a' saoilsinn a mus bi Eideard a' tighinn gu Calgary, bidh mi
a' dol gu Ceap Breatainn.
    I think that before Edward comes to Calgary, I will go to Cape
Breton. :)
 
Sln
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to