LoisTed Macdonald wrote:
> 
> Hallo a h-uile duine, (Hello everybody,)
> 
> A bheil thu a' rannsachadh a' Gha\idhlig agaibh?
> Are you studying your Gaelic ?
> 
> Seo tri\ gni\omhaireran dhuibh. Cha bhi mi gur innse de tha iad a'
> ciallachadh. 'S do\cha gu bheil eolas agaibh orra, mur eil feumaidh sibh a
> lorg anns na faclairan agaibh.
> Here are three verbs for you. I'm not going to tell you what they mean.
> Maybe you are familiar with them, if not you will have to look in your
> dictionaries.
> 
> 1. mothaich, a' mothachadh
> 2. gea\rr, a' gea\rradh
> 3. ruith, ruith
> 

Mhothaich mi gun robh an cu\ a' ruith si\os an rathad as deigh ghea\rr
am balach an ropa.  

A' bheil sin ceart Eideird?

Se˛nag
-- 
"Týr gun chÓnan, týr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to