A Sheonag,

Sgri\obh thu:


>Mhothaich mi gun robh an cu\ a' ruith si\os an rathad as deigh ghea\rr
>am balach an ropa.
>
>A' bheil sin ceart Eideird?

Gle\ mhath, ach channainn "as deigh dhan bhalach an ropa ghea\rr."
De do bheachdsa ?

Very good, but I would say "......". What do you think ?

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to