A Leslie,

Sgri\obh thu:

>   Tha mi 'nam ruith, ach tha mi a' mothachadh rosg-rann leis faclan agad
>ma b'urainn dhomh a ghčarr goirid e.
>     I'm in a hurry, but I am considering a sentence with your words if I
>can cut it short.

Gle\ mhath, ach aon rud beag; tha mi a' smaoineachadh gu bheil e "le faclan 
agad" no " leis na faclan agad".
Very good, but one small thing; I think that it's "...." or ".....". Also, 
I'm not too sure about the use of "a' mothachadh" for considering. Usually 
it means " noticing, observing, perceiving ." Thomson gives "smaoinich, 
beachdaich, cnuasaich" for considering.

>Agus tha ceist agam
>    Dh'ionnsaich mi gum bi "rannaisch"="search" neo "explore".  A bheil e
>ceārr?
>      I learned that "rannaisch" was . . .  Is this wrong?

'Sann "rannsaich" a tha an gni\omhair seo, agus 'sann " a' rannsachadh" a 
tha an "verbal noun".

It's "rannsaich" that is this verb, and "a' rannsachadh" that is the verbal 
noun. It sounds like the English word ransack, doesn't it?

Tha mi 'n do\chas gu bheil Aonghas a' mothachadh na teachdaireachdan seo. 
Ma tha, de do bheachd, Aonghais ?
I hope that Angus is noticing these messages. What do you think, Angus ?

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to