LoisTed Macdonald wrote:
> 
> A Sheonag,
> 
> Sgri\obh thu:
> 
> >Mhothaich mi gun robh an cu\ a' ruith si\os an rathad as deigh ghea\rr
> >am balach an ropa.
> >
> >A' bheil sin ceart Eideird?
> 
> Gle\ mhath, ach channainn "as deigh dhan bhalach an ropa ghea\rr."
> De do bheachdsa ?
> 
> Very good, but I would say "......". What do you think ?
> 
> Eideard

Hallo Eideird, 

De\ a tha "dhan" a' ciallaichadh anns an rosg - rann seo?  

Seo\nag

-- 
"Týr gun chÓnan, týr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to