At 10:33 PM 9/29/00, you wrote:

> > >Mhothaich mi gun robh an cu\ a' ruith si\os an rathad as deigh ghea\rr
> > >am balach an ropa.
> > >
> > >A' bheil sin ceart Eideird?
> >
> > Gle\ mhath, ach channainn "as deigh dhan bhalach an ropa ghea\rr."
> > De do bheachdsa ?
> >
> > Very good, but I would say "......". What do you think ?
> >
> > Eideard
>
>Hallo Eideird,
>
>De\ a tha "dhan" a' ciallaichadh anns an rosg - rann seo?

Pardon the Beurla, but the idiom is " as de\idh do..." and in this case 
you're saying "as deidh do am balach" or "as de\idh dhan bhalach."
It can also be "an de\idh or de\igh". See TYG, p 223.

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to