Hallo a Shiu\saidh:

Tha e math cluinntinn bhuat a-rithist. Tha mi a'smaoineachadh gu bheil e 
nas fhea\rr a bhith trang na a bhith a' de\anamh beagan no neo-ni.

It's good to hear from you again. I think that it's better to be busy than 
to be doing little or nothing.

Eideard

At 03:39 AM 9/30/00, you wrote:

>Hallo Eideird,
>
>1.Tha u\idh mho/r agam Ga\idhlig ionnsachadh.
>  I am very much interested in learning Gaelic.
>
>2. Tha na teadaireachdan sar fheumail gu dearbh.
>   The messages are very helpful, indeed.
>
>3. Chan 'eil fhios agam....
>
>4. Tha mi 'nam "lurkership" gu cinnteach, tha mi duilich a radh. Nise tha
>mi ro thrang agus chan 'eil ti\de gu leo\r agam. Chan 'eil mi air
>sgri\obhadh ach beagan.
>I am in my "lurkership" for sure, I'm sorry to say. Now I am too busy and I
>don't have enough time. I have been writing but a little.
>
>Ach leughidh mi emails bhuaibh uile.
>But I read (habitually) emails from you all.
>
>Siu\saidh as California a Tuath

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to