Leslie Gadallah wrote:

>  Tha iad gu math a-nis. Chan eil mi toilichte aig deireadh na
> seachdain seo chaid, nuair bha sneachda air an lr. Ach nis gum bheil
> an gradh uile marbh, tha an lithean blth a rithist.
>
>   They're fine now. I wasn't happy last weekend, when there was snow
> on the ground. But now that the garden is all dead, the days are warm
> again.

'Sann mar sin a tha i an seo cuideachd!Is it like that that is it here too!
It's like that here too!
( Ach cha robh sneachda againn fhathast...... but we didn't have snow yet........)

>  Ciamar a chanas mi "It sounds so lovely"?

Chanainn, Tha fuaim cho breagha air (oirre)I-would-say,......

Ach feumaidh gun aideach mi nach eil i an cmhnuidh cho lainn an seo. Bha ce 'is 
usge min ann fad
an latha Diardaoin.........
But I must admit it isn't always so beautiful here. There was fog and mist all day 
Thursday.......

>  Tha mi a' saoilsinn a mus bi Eideard a' tighinn gu Calgary, bidh mi
> a' dol gu Ceap Breatainn.
>     I think that before Edward comes to Calgary, I will go to Cape
> Breton. :)

Bithidh filte bhlth a' fuireach ort ma thig.Will-be welcome warm waiting on-you if 
will-come.
There'll be a warm welcome waiting for you if you come.

( If anybody's planning a trip to CB, you should know that we're always looking for an 
excuse for a
party, and a visitor supplies one. Of course, so does "It's the first Tuesday of the 
week!"........)
;D

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to