Hallo Eideird 's a h-uile duine,

>Tha e math cluinntinn bhuat a-rithist.
Tapadh leat.

Tha e math a' sgri\obhadh a-rithist.
It is good to be writing again.

> Tha mi a'smaoineachadh gu bheil e 
>nas fhea\rr a bhith trang na a bhith a' de\anamh beagan no neo-ni.
>

Is do\cha gu bheil...ach tha mi a' smaoineachadh gu bheil e nas fhea\rr
beagan ti\de agam.
Perhaps, yes...but I think that it is better to have a little time.

Cha de\anainn beagan no neo-ni!
I would not do little or nothing!

Ghea\rr mi am feur feasgar an-diugh, agus mhothaich mi mo chat eile 'na
ruith.
I cut the grass this evening, and I noticed my other cat running.

(A bheil sin ceart?)

Is toigh leam na gni\omhairean seo!  Tapadh leat.
I like these verbs!

Siu\saidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to