Leslie Gadallah wrote:

> Feasgar math, a h-uile duine:
>
>  Chunniac mi lthrach ln ris an abrar "Duilleagan nan Clach" (Stone
> Pages). Bha innte dealbh ite faisg air Callanish agus an t-aimn air
> "Cnoc Filibhir Bheag". Cha d'fhuair mi "filibhir" ann an faclairean
> agam. A bheil fios aig duine sam bith d tha ciall dha "filibhir"?
>
>   I saw a web site called the "Stone Pages". There was on it a
> picture of a place near Callanish with the name "Cnoc Filibhir Bheag".
> I didn't find "filibhir" in my dictionaries. Does anyone know what
> "filibhir" means?

Chan eil dad a fhios 'am, mur an d' rinn iad mearachd ann an litreachadh,
agus 's e "pilistear" a th' ann.......
Isn't (a) thing of knowledge at-me unless they made a mistake in spelling,
and it's "pillar" that is in-him.
I haven't the foggiest unless they made a mistake in the spelling and it's
"pilistear" ( philisteir in the genitive) that they mean.

Also, why isn't "bheag" in the genitive???? I'm getting confused
again......... Anybody else got any answers?

Le meas,
Aonghas

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to