Aoghnais:

Sgr\obh thu:

>Eideird 's a h-uile duine,
>
>Tha mi 'gam faicinn uileadh, agus 's e mo bheachd gum bi sibh a' deanamh cho
>math 's bu chir dhomh bhi smhach!
>Am I at-their seeing all, and is it my opinion that will-be you doing so good
>that is proper for-me to-be quiet!
>I'm seeing them all, and it is my opinion that you're doing so well, I should
>be quiet!

'Sann ro choibhneil a tha thusa. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sinn gle\ 
fhortanach gum bi thu air an liosta seo.

It's too kind that you are. I think that we're very lucky that you are on 
this list.

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to