Hallo a Shiu\saidh a-rithist, ( Hello again, S.)

Sgri\obh thu : (you wrote)

Is do\cha gu bheil...ach tha mi a' smaoineachadh gu bheil e nas fhea\rr
>beagan ti\de agam.
>Perhaps, yes...but I think that it is better to have a little time.
>
>Cha de\anainn beagan no neo-ni!
>I would not do little or nothing!

Tha mi air faicinn na litrichean agad air an liosta eile agus an-seo, agus 
tha mi toilichte gu bheil ti\de gu leo\r agad airson ur sgriobhaidh, trang 
ann no as !

I've seen your letters on the other list and here, and I'm glad that you 
have enough time to write us, busy or not !

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to