LoisTed Macdonald wrote:

> 'Sann ro choibhneil a tha thusa. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sinn gle\
> fhortanach gum bi thu air an liosta seo.

Eideird 's a h-uile duine,

'S urrainn dhomh an aon rud a chantail mu do dheidhinn agus mu dheidhinn daoine
eile a' bharrachd.
'S e sẹrsa de theaghlach a th' annainn, nach e?

Is ability to-me the one thing to say about you and about people other also. Is it
a sort of family that is in-us, isn't it?

I can say the same thing about you and about other people also. We're a sort of
family, aren't we?

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to