Thuirt Aonghas (Angus said) :

>'S e sẹrsa de theaghlach a th' annainn, nach e?
>
>  We're a sort of family, aren't we?

'S e, gu dearbh, Aonghais, ach chan eadh, chan urrainn dhut an ca\r a 
ghabhail a-nochd.

Yes indeed, Angus, but no, you can't take the car tonight.

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to